Тіркеу бөлімі

          Тіркеу бөлімі (тіркеу офисі) – академиялық тәртіп пен ережелердің  орындалуын, білім алу үрдісін бақылауды ұйымдастырумен қамтамасыз ету, білім алушылардың академиялық рейтингтері мен оқу жетістіктерін тіркеуін қадағалайтын академиялық қызмет.

Тіркеу бөлімінің менеджерлері:

Тіркеу басқармасының негізгі міндеттері:

 1. Академиялық күнтізбені құру және орындалуын бақылау;
 2. Білім алушылардың оқу пәндеріне тіркелу және қайта тіркелу үрдісін ұйымдастыру;
 3. Білім алушылардың жеке оқу жоспарының орындалуын бақылау;
 4. Білім алушылардың оқу жетістігін бақылау жүйесін ұйымдастыру;
 5. Білім алушылардың рейтінгісін есепке алу;
 6. Білім алушылардың барлық оқу жетістіктерін тіркеу;
 7. Студенттер туралы есептiк жазбалардың құпиялы және дәл болуымен  қамтамасыз ету, білім алушылардың оқу жетістігін дәлелдейтін емтихан тізбелерін сақтау;
 8. Сессияның академиялық көрсеткіштерін, қорытынды аттестация  нәтижелерін талдау;
 9. Оқытушылар және эдвайзерлермен өзара байланыс;
 10. Академиялық қарыздарды, оқу жоспарларындағы айырмашылықтарды қайта тапсыру, қосымша оқыту қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жазғы семестр ұйымдастыру;
 11. Кредиттік оқыту технолологиясының талаптарына  сәйкес оқу құжаттарын жүргізу;
 12. ҚР БҒМ-не, университеттің әкімшілік қызметкерлеріне, оқытушылар мен білім алушыларға толық әрі дәл ақпарат жеткізу

Академиялық күнтізбе

Білім беру траекториясын таңдау.

Білім алушының оқу жетістігін бағалау

GPA шығару формуласы

              Курстың емтихан қорытындылары бойынша және жазғы семестр қорытындыларын қоса есептегенде білім алушылардың орташа балы анықталады (GPA).   Білім алушылардың білімін бағалау жүйесіндегі маңызды орынды – кредиттер сомасы мен қорытынды бағалары ретінде ағымдағы оқыту кезеңіндегі кредитінің сомасына есептелінетін орта бал түрінде айқындалатын студенттің бір жылдағы академиялық үлгерімінің деңгейі алады.

              GPA білім алушының транскриптінде көрсетіледі. GPA мына формула бойынша есептеледі:

GPA= Қс1* К1+Қс2*К2+Қсn+Kn                                                                                                                                                  К1+К2+Кn

Қс1………..пән бойынша сандық эквиваленттік қорытынды бағалар;

К1………… оқытылған пәндердің кредиттер саны

n – оқу периодындағы оқытылған пәндер саны

GPA есептеу үлгісі:

Пән курстарына тіркеу

Білімді бақылау жүйесі

Жазғы семестр

Байланыстар

Мекен-жайы:   Шымкент қ.,Толе би к., 32, № 1 бас ғимараты,  104 каб.

тел: 8 (7252) 95-25-21/107

e-mail: gulnaza_1985@mail.ru